วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

อาหารพื้นบ้านของคนไทย

อุ หรือสุราแช่ภูมิปัญญาไทย


ปลาร้าทอดฝีมือคนไทยปลาย่างภูมิปัญญาไทย


ภูมิปัญญาของไทย

ผ้าฝ้ายพื้นเมือง

ลูกประคบสมุนไพร
การนวดแผนไทย


การย้อมผ้าฝ้ายแจกันลายไทย


โคมไฟ


พวงกุญแจ


วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ
แม้ว่าบทบาทของพระมหากษัตริย์หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
จะลดลง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ พระองค์ยังคงพยายาม
ปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อ ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ ทางด้านเศรษฐกิจ

ทรงพยายามช่วยเหลือ โดยการส่งเสริมอาชีพเช่น การทำฟาร์มโคนม
พระราชทานความคิดในการประดิษฐ์เครื่องยนต์กลไก ส่งเสริมการเลี้ยงไหม
การประมง ป่าไม้ โครงการ เกษตรหลวงที่ดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อชักชวนให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นมาปลูกพืชผลและดอกไม้ที่จะเป็นประโยชน์กว่า
โครงการเกษตรกรรมที่หุบกระพง ประจวบคีรีขันธ์